Beleidsplan Dorpsraad Heijningen

 

 1.      Doelstellingen

 

De Hoofddoelstelling van stichting Dorpsraad Heijningen is het bevorderen van de leefbaarheid en saamhorigheid van de bewoners in het dorp Heijningen, kern binnen de gemeente Moerdijk, in de ruimste zin van het woord. Daarmee wil de stichting het algemeen belang van het dorp Heijningen en zijn bewoners te behartigen; en dit samen met de bewoners.

Onder behartiging van het algemeen belang wordt mede begrepen het behouden van de leefbaarheid, de bevordering en verbetering van het woon- en leefklimaat van het dorp en het stimuleren van initiatieven die het mogelijk maken dat de identiteit en het karakter van het dorp behouden blijven.

 De Dorpsraad richt zich daarbij op een aantal specifieke zaken:

 • Het bevorderen van de leefbaarheid en verbinding brengen tussen inwoners en verenigingen
 • Behoud van een aantrekkelijke woonomgeving met extra aandacht voor het openbaar groen en veiligheid in het verkeer
 • Het regelmatig overleggen met het gemeenbestuur over voorgenomen plannen zoals het Dorpsontwikkelplan
 • Het verhogen van de dienstverlening aan burgers door gemeentelijke en zorginstellingen
 • Het behoud van de school ‘T Kompas, het dorpshuis Pestalozzi en de vele verenigingen in Heijningen
 • Het behoud en onderhoud van het watersnoodmonument en monumentale gebouwen
 • Het geven van informatie aan de burgers op allerlei gebieden en ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan Heijningen, zoals het reduceren van geluidshinder van rijksweg de A4,  ontwikkelingen binnen industriegebied Dintelmond en ontwikkelingen rondom energievoorzieningen zoals windmolens

 

 2.      Uitvoering

 

De Dorpsraad tracht de doelstellingen te verwezenlijken door:

 • Het aanbieden van een welkomstpakket aan nieuwe bewoners
 • Als bestuur activiteiten te ontplooien waarbij de inwoners betrokken en samengebracht worden, zoals workshops, burendag, doorkomst van de Roparun, bloemen en planten ophangen en onderhouden in de dorpskern van Heijningen, sfeerverlichting aanbrengen in de winter
 • Contact opnemen met de gemeente ivm groenvoorziening en problemen met het straatbeeld (onkruid, bestrating)
 • Het houden van enquêtes en onderzoeken om de wensen van de inwoners te kunnen peilen
 • Het participeren in werkgroepen ten einde bij te staan in plannen en projecten
 • Het samenbrengen van bewoners en verenigingen voor gezamenlijke activiteiten
 • Het organiseren van informatiebijeenkomsten om de bewoners gelegenheid mee te denken en mee te praten over actuele onderwerpen die het dorp aangaan
 • Het geven van informatie door middel van website www.dorpsraadheiningen.nl

 

3.      Financieel kader

 

Inkomsten

De Dorpsraad kent geen leden en is daarom afhankelijk van subsidies, donaties en inkomsten uit eigen activiteiten.

    Baten:

De jaarlijkse subsidie van de gemeente bedraagt € 1.450 met een verhoging van € 327 voor de aankoop van planten in de plantenbakken. De inkomsten uit eigen activiteiten bestaan uit een geringe eigen bijdrage van de bewoners tijdens een workshop.

    Lasten:

Deze subsidies en inkomsten uit eigen activiteiten zijn nagenoeg geheel besteed aan de activiteiten die georganiseerd zijn door de Dorpsraad.

 

De Dorpsraad ontvangt gratis reclamematerialen van instellingen bedoeld voor de nieuwe bewoners.

Daarnaast streeft zij er naar donaties te ontvangen van particulieren en bedrijven, waarmee meer activiteiten ontplooid kunnen worden om de leefbaarheid en saamhorigheid tussen de bewoners te bevorderen.

 

Klik hier voor het Jaarverslag 2017

 

 Beheer

De gelden worden beheerd door de penningmeester van de Dorpsraad.

Jaarlijks zal van het gevoerde financiële beleid een verslag worden gemaakt dat zal worden gepubliceerd op de website. Verder wordt over dit beleid verantwoording afgelegd in de jaarlijkse openbare vergadering.

Omdat de Dorpsraad subsidie ontvangt van de gemeente is zij daaraan ook verplicht om verantwoording af te leggen over het financiële beleid.

 Besteding

De gelden zullen vrijwel uitsluitend besteed worden aan activiteiten en zaken die de leefbaarheid en saamhorigheid van Heijningen ten goede komen.

Om de bestuurskosten te beperken zal de bestuursvergadering bij toerbeurt bij één van de bestuursleden plaatsvinden.

 

 4.      Beloningsbeleid

 

Beloningen

De stichting Dorpsraad Heijningen is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst.

Leden van het bestuur, deelnemers aan de werkgroepen en andere medewerkers ontvangen geen  beloning of salaris.

 Onkostenvergoedingen

Leden van het bestuur, deelnemers aan de werkgroepen en andere medewerkers kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten onder de volgende voorwaarden:

 • De onkosten hebben rechtstreeks betrekking op activiteiten die door of in opdracht van de Dorpsraad worden uitgevoerd
 • De uitgaven zijn vooraf goedgekeurd door ten minste 2 bestuursleden, waaronder de penningmeester
 • De onkosten worden gedeclareerd tegen overlegging van bewijsstukken, zoals facturen, nota’s of kassabonnen. Indien mogelijk zijn deze op naam van de Dorpsraad gesteld, gedateerd en met een duidelijke omschrijving van het geleverde.
 • Reiskosten worden slechts incidenteel vergoed, wanneer dit vooraf goedgekeurd is door de penningmeester van het bestuur. Wanneer van de eigen auto gebruik wordt gemaakt, zal een kostendekkende vergoeding worden gegeven.

 

 

Nadere regels kunnen door het bestuur worden vastgelegd een regelement. Een en ander zal in de notulen vastgelegd worden die opgemaakt worden na iedere vergadering.